RSS Feed

Bedrijfsveiligheid Raak Group

Om gevaarlijke situaties of ongevallen te voorkomen staat bedrijfsveiligheid bij Raak Group voorop. Daarom houdt Raak Group zich aan de VCA.

VCA-cursus

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
Al jaren zijn alle uitvoerend medewerkers binnen het bedrijf in bezit van een VCA-diploma. Tijdens de VCA-cursus leren de medewerkers hoe zij veilig kunnen werken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 

 • Gebruik van gereedschappen en machines
 • Beschermende kleding
 • Veilige werkomgeving

Aan het eind van de cursus wordt examen gedaan en middels het diploma kunnen medewerkers aantonen dat zij de basis kennen van veilig werken in een veilige werkomgeving.

VCA-bedrijfscertificaat

Uiteraard is het belangrijk dat niet alleen de medewerkers op de hoogte zijn van eventuele risico’s en veilig werken maar dat het bedrijfsbeleid daar ook op is afgestemd. Raak Group heeft er daarom voor gekozen om als bedrijf de VCA-certificering te behalen. Hiermee kan Raak Group veiligheid en gezondheid op bedrijfsniveau ook aantonen aan opdrachtgevers en leveranciers.

Er bestaan 4 verschillende bedrijfscertificaten:

 • VCA*:  Gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
 • VCA**: Gericht op VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer en op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
 • VCA Petrochemie: Gericht op bedrijven die werkzaamheden verrichten in de petrochemie.
 • VCU: Voor uitzendorganisaties.

Certificatietraject

Nadat is gebleken dat VCA** het meest geschikt is voor Raak Group is in 2023 het certificatietraject in gang gezet. Dit is een leerzaam proces met veel inbreng van veiligheidsdeskundigen.
Na een nulmeting en het uitvoeren van het daarna opgestelde actieplan om aan de eisen van het bepaalde certificatieniveau te voldoen is de certificatieaanvraag gedaan.
DNV heeft als erkende certificatie-instelling het VGM-beheersysteem van Raak Group beoordeeld tijdens een audit. Tijdens de audit is gebleken dat het bedrijf aan de gestelde eisen voldoet en hieruit volgt dat Raak Group het VCA-certificaat heeft behaald. Het certificaat is op te zoeken in het Centraal Certificaten Register.

VCA-certificaat in België en Duitsland

In België wordt hetzelfde systeem gehanteerd en zijn de VCA-certificaten gelijkwaardig. Duitsland gebruikt Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). VCA wordt in Duitsland geaccepteerd en in Nederland wordt SCC geaccepteerd.

Om gevaarlijke situaties of ongevallen te voorkomen staat bedrijfsveiligheid bij Raak Group voorop. Daarom houdt Raak Group zich aan de VCA.

Wat houdt de NEN-ISO 3834 in?

Kortgezegd houdt deze norm in: De kwaliteitseisen voor het smeltlassen van metaal.

Het is gebruikelijk om ISO 9001 gecertificeerde bedrijven in te zetten voor het produceren van producten, hierdoor is de afnemer verzekerd dat het product aan alle gestelde eisen voldoet.  
Echter zegt de ISO 9001 niets over lassen anders dan dat het een ‘bijzonder proces’ is.

Daarom is de ISO 3834 in het leven geroepen als een nuttig hulpmiddel/aanvulling om aan lasverwante processen een goed kwaliteitsborgingsysteem te bieden en om aan te tonen dat het lastechnische bedrijf op een hoger niveau opereert.

De ISO 3834 hanteert drie niveaus van certificering, namelijk:

 • ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen
  Bedrijf opereert aan de top; vastlegging van de documentatie wordt vereist.
 • ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen
  Bedrijf voldoet aan lastechnische eisen; vastlegging kan worden vereist.
 • ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen
  Bedrijf beheerst de basis van lastechniek, vastlegging niet vereist.

Kwaliteitsprocedures

Wanneer een bedrijf gecertificeerd is volgens de ISO 3834, werkt het vanuit beschreven (kwaliteits)procedures welke in samenloop kunnen zijn met de ISO 9001. Het geldigheidsgebied loopt vanaf het moment dat de order binnenkomt tot aan levering van het vervaardigde product.

Hierbij valt te denken aan onderstaande punten:

 • Beoordeling van eisen
 • Technische beoordeling
 • Uitbesteding van werk (laswerk / niet destructief onderzoek (NDO) / sterkteberekeningen)
 • Lassers (LK), bedrijfskwalificaties (LMK) en lasmethodebeschrijvingen (LMB's)
 • Productieplanning
 • Controle inkomende goederen
 • Beschrijving en onderhoud van uitrusting
 • Opslag van moedermaterialen en lastoevoegmaterialen
 • Identificatie tijdens het productieproces
 • Naspeurbaarheid

Om als bedrijf het ISO 3834 certificaat te halen, moet aan alle bovenstaande punten worden voldaan. Dit wordt getoetst middels een audit door een notified body (NOBO) van een geaccrediteerd onafhankelijke derde keuringsinstantie, bijvoorbeeld DNV.

De Raak Group is door DNV geaccrediteerd tot een ISO 3834-2 bedrijf en opereert aan de hoogste gradatie van de ISO 3834: Uitgebreide kwaliteitseisen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

De ISO 3834 staat voor de kwaliteitseisen voor het smeltlassen van metaal. Dit wordt onderverdeeld in 3 niveaus van certificering

Tussenmeting voor gas

Na de hoofdaansluiting gas wordt de aanvoer vaak verdeeld. Zo kan het zijn dat het gas gebruikt wordt voor verwarming van een gebouw en voor het laten werken van industriële machines. Dikwijls wordt er dan na een aftakking in het leidingtracé een gasmeter geplaatst. Deze zogenaamde tussenmeter kan verschillende doelen hebben of dienen.

 

Indien het puur om informatie gaat of slechts ter indicatie, kan een zogenaamde quantometer worden toegepast. Dit type meter is vooral geschikt als de nauwkeurigheid van minder groot belang is, en de aanschafprijs van de gasmeter het voornaamste criterium betreft. Kalibratie of ijking van de meter door een erkend instituut wordt bij dit type meter achterwege gelaten. Een geijkte meter is geschikt voor afreken doeleinden en wordt ook wel een comptabele meter genoemd. Bij tussenmeting wordt een comptabele meter gebruikt voor interne verrekening, subsidie regelingen of als er belastingregels zijn welke bepaalde voordelen met zich meebrengen.

Turbinegasmeter

Voor een robuuste meetinrichting wordt een turbinegasmeter toegepast. Een schoepenrad/turbinewiel wordt door de gasstroom in beweging gebracht, waarbij de omwenteling overeenkomt met het gasvolume door de meter. Het grote voordeel van een turbinegasmeter is dat de storingsgevoeligheid klein is, waardoor de leverbetrouwbaarheid van de gasaansluiting hoog/robuust is. Daarmee is dit type meter uitermate geschikt voor bedrijfskritische processen en of lage onderhoudskosten.

Rotorgasmeter

Het werkingsprincipe van een rotorgasmeter is dat twee rotorbladen door elkaar draaien. De meetinrichting wordt hier ten opzichte van een turbinegasmeter nauwkeuriger van, echter de storingsgevoeligheid neemt ook toe. Bij spanning op het huis van de gasmeter of bij vervuiling van het gas bestaat er een kans dat de gasmeter vastloopt met als gevolg dat de gastoevoer in zijn geheel stopt. Een rotorgasmeter is dus uitermate geschikt voor een comptabele meting, waarbij de nauwkeurigheid belangrijker is dan de bedrijfszekerheid.

Uitlezing van de gasmeter

Voor gasmeters voor normaal huishoudelijk gebruik worden meestal balgenmeters toegepast. Elke type gasmeter (balgengasmeter, turbinegasmeter of rotorgasmeter) kan, vanuit de fabriek, worden uitgerust met een signaaluitgang, waardoor uitlezing op afstand mogelijk wordt. Vaak is een signaaluitgang achter ook nog bij te plaatsen. 
Als een gasmeter op een moeilijk toegankelijke plek in een fabriek hangt, is het mogelijk een puls counter bij te plaatsen. Het telwerk van de gasmeter is hiermee op geschiktere locatie eenvoudiger uit te lezen. Zijn er meerdere meters welke met regelmaat uitgelezen moeten worden? Dan zijn hiervoor zowel bedrade als draadloze oplossingen voor. Een bedrade oplossing is uitermate geschikt voor als de uitgelezen waarde t.b.v. procesbesturing gebruikt wordt. Uitlezing vindt iedere 5 minuten of ieder uur plaats.
Een draadloze modemverbinding heeft meer een informatief karakter. Een veelvoorkomende oplossing is dan een dagelijkse uitlezing van bijvoorbeeld uurwaarden. Dat kan, omdat bijna altijd een logger of EVHI onderdeel is van de meetinrichting.

NOx-meting

Signaaloverdracht vanuit een gasmeter vindt vaak plaats op basis van een LF puls overdracht. Om verschillende redenen kan een seriële dataoverdracht wenselijker zou zijn. Bijvoorbeeld omwille van de nauwkeurigheid. Speciaal voor de Emissiemeting van uw branderinstallatie zijn er vaak heel eenvoudige oplossingen.

 

Raak plaatst gemiddeld 4 gasmeters per dag voor verschillende opdrachtgevers en op uiteenlopende manieren. Vaak wordt er aansluiting gezocht op bestaande gebouwbeheer software of uitleessystemen. Ook is het mogelijk dat Raak datacollectie software in de leveromvang meeneemt. Met onze kennis en ervaring bent u verzekerd van het juiste advies en kan de volledige (meet) oplossing voor u worden verzorgd. Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw meetopstelling? Neem contact met ons op. Wij zijn distribiteur van Elgas s.r.o. en Geovap, maar installeren ook veel meters en apparatuur van andere fabrikanten.

 

De aanvoer van het gas wordt vaak verdeeld na de hoofdaansluiting. Gas kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen of voor het laten werken van machines.

Wat is een EVHI?

De term EVHI wordt veelal gebruikt in de gasindustrie. Waar staat EVHI voor en wat doet een EVHI? Dit lees je in deze blog.

Elektronisch Volumeherleidingsinstrument (EVHI)

Het EVHI is een computer dat wordt aangesloten op een gasmeter welke het volume van aardgas meet. De toestand waaronder de gasmeter het volume meet, wordt ook wel bedrijfsconditie of meetconditie genoemd. Het EVHI rekent de hoeveelheid gas onder bedrijfscondities om naar een afrekenwaarde, de zogenaamde normaalconditie. Voor het omrekenen van de hoeveelheid gas van bedrijfswaarden naar normaalwaarden zijn druk, temperatuur en compressibiliteit van het gas nodig. Met een EVHI kan nauwkeurig bepaald worden hoeveel energie er is afgenomen.

Een voorbeeld: Een opgeblazen ballon heeft veel energie in zich, de druk in de ballon is hoog. Door het tuitje leeg te laten lopen en de ballon los te laten, schiet de ballon weg. Tijdens het leeglopen neemt de druk af en daarmee ook de energiewaarde.

Meetinstrument

Druk en temperatuur worden meestal gemeten door middel van een druk- en temperatuursensor aangesloten op het EVHI. Compressibiliteit (samendrukbaarheid) van het gas wordt bepaald aan de hand van de gassamenstelling. Druk, Temperatuur en Compressibiliteit worden aangegeven op het EVHI met de overeenkomstige letters P, T en Z. Bij een PT instrument worden druk(P) en temperatuur(T) gemeten, de compressibiliteit is niet van invloed op de berekening welke plaatsvindt in het meet instrument.

In enkele gevallen is het ook mogelijk om met een vooraf ingestelde vaste waarde van druk of temperatuur te werken. De samenstelling van het gas wordt bij een EVHI ingegeven, aan de hand van een algoritme wordt de compressibiliteit bepaald. Indien de gassamenstelling ook gemeten wordt en deze waardes gebruikt worden voor een compressibiliteitsberekening, spreekt men niet meer over een EVHI maar over een flowcomputer.

Regelgeving

In de meetcode gas zijn (zakelijke) verbruikers ingedeeld op basis van de hoeveelheid afname van gas. Tot een verbruik van 170.000 m³ gas jaarverbruik wordt het G2C profiel genoemd. Een meetbedrijf dat de meettaak uitvoert, neemt het gasverbruik maandelijks op. Noodzakelijke correcties, doordat de volumemeting bijvoorbeeld op een grotere hoogte plaatsvindt (zoals in Limburg), vinden administratief plaats indien er geen EVHI wordt toegepast.

In Nederland is de toepassing van een EVHI op een gasmeter verplicht voor grootverbruik aansluitingen met meer dan 170.000 m³ gas jaarverbruik. Van 170.000 m³ tot 1.000.000 m³ gas jaarverbruik wordt de gasaansluiting als GXX profiel aangeduid. Het meetbedrijf collecteert het verbruik dagelijks.

Het GGV profiel is van toepassing op gebruikers van meer dan 1.000.000 m³ gas per jaar, waarbij er ieder uur gecommuniceerd dient te worden over het verbruik. Dit wordt ook wel stuursignaal gas genoemd. Bij dit type aansluiting is er voor de afnemer ook de mogelijkheid zelf op het verbruik te sturen. Bij meer verbruik zullen er namelijk hoge boetes van toepassing zijn.

De genoemde verbruiksprofielen zijn ingericht om zeker te stellen dat het gasnet voldoende in balans blijft om iedereen van energie te blijven voorzien. Het zou vervelend zijn dat als huishoudens  aan het einde van de dag niet verwarmd kunnen worden omdat bijvoorbeeld de asfaltcentrale op het industrieterrein de hele dag heeft staan draaien of dat de lokale teler zijn kas moest opstoken omdat de zon niet scheen op een koude winterdag.

Elgas, s.r.o.

Hoe meer gas er wordt verbruikt, hoe belangrijker de nauwkeurigheid van de meting is. Een EVHI is een meetinstrument dat zorgt voor een nauwkeurige meting, afhankelijk van het profiel wordt er dagelijks of per uur verbruik gecollecteerd.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het EVHI? Neem contact met ons op. Wij zijn distributeur van Elgas, maar werken ook met apparatuur van andere fabrikanten.

 

De EVHI is een Elektronisch Volume Herleiding Instrument. Dit wordt gebruikt voor het corrigeren van de druk- en temperatuurverschillen van het geleverde aardgas.

Wat is een gasreduceerstation?

Een bekend begrip in de gasindustrie is het reduceerstation. Maar wat is een reduceerstation eigenlijk? In deze blog leggen we uit wat een gasreduceerstation is.

Gasontvangstation (GOS)

Voordat we het gaan hebben over het reduceerstation is het van belang om te weten hoe het gas in ons land gedistribueerd wordt. Het gasnet in Nederland wordt beheerd door de Gasunie. Een gasontvangstation is de schakel tussen het gasnet van de Gasunie en het gasnet van een regionale netbeheerder. De functie van het gasontvangstation wordt verlaagd van 40bar tot 8bar.

De reduceerinstallatie welke geplaatst is in zo'n station bevat een aantal componenten om de levergarantie af te geven welke noodzakelijk is voor een continue gaslevering.

Kogelafsluiter

Een reduceerinstallatie is voorzien van een kogelafsluiter op de inlaatzijde waarmee het station uit bedrijf kan worden genomen om eventuele werkzaamheden drukloos uit bedrijf kan worden genomen om eventuele werkzaamheden drukloos uit te voeren. In de oudere stations is deze kogelafsluiter voorzien van een stelcilinder en beveiliging commandoventiel welke ervoor zorg draagt dat wanneer de uitlaatdruk ontoelaatbaar oploopt, de installatie veilig gesteld wordt door het dichtsturen van de kogelafsluiter.

Stoffilter

Een stoffilter zorgt dat het inkomende gas gefilterd wordt, zodat de stroomafwaarts geplaatste componenten vrij zijn van verontreiniging als zand/stof.

Warmtewisselaar

Een warmtewisselaar zorgt dat het inkomende gas verwarmd wordt om bevriezing tegen te gaan en af te rekenen op een continue temperatuur. Hiervoor wordt in een separate ruimte een CV ketel geplaatst die water verwarmt welke net als bij een CV installatie het water door de warmtewisselaar pompt.

Gasdrukregelaar

Een gasdrukregelaar zorgt ervoor dat de druk gereduceerd wordt naar de gewenste druk (bijvoorbeeld 8,4 of 3bar), de gasdrukregelaars zijn gasgestuurd en voordruk onafhankelijk. Dat houdt in dat wanneer de inlaatdruk (40bar) daalt, de uitlaatdruk constant zal blijven en dus onafhankelijk werkt.

Gasmeter

Een gasmeter (turbine of rotor) zorgt ervoor dat in combinatie met druk en temperatuur het afgenomen gas op de juiste waardes afgerekend kan worden aan de energiebedrijven.

Uitlaatafsluiter

Een uitlaatafsluiter kan een vlinderklep of schuifafsluiter zijn en zorgt ervoor dat de reduceerinstallatie ook stroomafwaarts (uitlaadzijde) afgesloten kan worden, zodat de hele gasstraat drukloos gemaakt kan worden om eventuele reparatiewerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

 

 

Een gasreduceerstation zorgt ervoor dat de gasdruk verlaagt word naar een werkbare druk. Denk hier bijvoorbeeld aan bij kachels en ketels.
Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS